Kvalitetsstandard

Her kan du læse om det serviceniveau, som Herning Kommune har i forhold til forebyggende hjemmebesøg - §79a i Serviceloven.

Alle kvalitetsstandarder er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget. De beskriver den service, som du som borger kan forvente i Herning. 

KVALITETSSTANDARD

Forebyggende hjemmebesøg - §79a Serviceloven
Emne Indhold
Lovgrundlag Lov om Social Service § 79a.
Hvilke behov skal ydelsen dække? At Herning Kommune tilbyder borgere i målgruppen en samtale, der kan forebygge sociale, psykiske eller fysiske problemer.
Hvad er formålet med ydelsen?

At skabe tryghed og trivsel
• At styrke den forebyggende og sundhedsfremmende indsats.
• At drøfte borgerens livssituation med henblik på at støtte vedkommende til at bruge egne ressourcer og bevare funktionsniveauet længst muligt.
• At yde rådgivning og vejledning om eksisterende tilbud i privat og offentlige regi, herunder Herning Kommunes sundhedstilbud og aktivitetstilbud til ældre.
• Tidlig opsporing af aldersbetingede forandringer.

Modtagere af ydelsen

Alle borgere i Herning, der tilhører en af følgende målgrupper, får tilbudt forebyggende hjemmebesøg:

Faste tidspunkter for besøg
• 70 årige der bor alene skal tilbydes ét besøg for at opspore og forebygge ensomhed.

• 75 årige og 80 årige skal tilbydes besøg, der skal afklare behovet for fremtidige besøg og identificere de borgere, der har særligt behov for en forebyggende indsats.

• 82 årige og ældre skal hvert år modtage mindst et tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov:
• 65-81 årige tilbydes behovsbestemte besøg, hvis de tilhører risikogruppen af ældre, der står i en vanskelig livssituation eller har risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer.

• Besøg til enker/ enkemænd
Borgere der er fyldt 65 år og herover, som har mistet ægtefælle/samboende tilbydes besøg ca. 10-12 uger efter, at borger er blevet alene.

• Pårørendebesøg
Borgere der er fyldt 65 år og herover, som har ægtefælle/ samboende, der er flyttet i plejebolig tilbydes besøg ca. 6-8 uger efter flytning.

Undtaget

• Borgere der modtager varig hjælp i form af både praktisk og personlig hjælp,
• Borgere der bor på plejecenter.

Herning Kommune vil løbende definere og udvikle koncept for opsporing og tilbud til målgruppen, som vurderes i særlig risiko.

Hvad indgår i ydelsen

Alle borgere får tilsendt et brev med dato for det forebyggende hjemmebesøg.

Hjemmebesøg

  • Besøget varer som udgangspunkt 1 time.
  • Hvis forebyggelseskonsulenten undtagelsesvis bliver nødt til at aflyse et planlagt besøg, skal borgeren orienteres, senest samme dags morgen, og der aftales et nyt besøg.
  • Kommer forebyggelseskonsulenten til en lukket dør, lægges et standardbrev, hvori der står, at medarbejderen har været der, og borgeren bedes ringe for ny tid.
Indhold i det forebyggende hjemmebesøg

Besøget skal indeholde en struktureret helhedsorienteret samtale, der giver mulighed for at borgeren kan fortælle om sin samlede livssituation, og tage emner op, som borgeren finder centrale.
Samtalen med borgeren kan for eksempel omhandle dagligdag, trivsel, socialt netværk, boligforhold, økonomi, sundhedstilstand og funktionsniveau m.v.

Forebyggelseskonsulenten skal være åben og fleksibel overfor, hvad indholdet for besøget skal være og være parat til at skifte fokus/retning, hvis borgeren igennem samtalen ønsker dette.

Der kan fokuseres på en række udvalgte temaer, såsom kost, ensomhed, faldforebyggelse, tryghed og fysisk aktivitet m.v.

Der er mulighed for at benytte tolk til samtalerne, hvis det er aftalt inden mødet.

Tilbud og indhold ved besøg i foreninger og klubber

Deltagelse i arrangementer for 65+ - f.eks. ældreklubber og pensionistforeninger og for fortæller om forebyggelse

Indholdet ved besøg hos foreninger og klubber afstemmes med den enkelte forening. Hovedformålet er, at sætte fokus på sundhed, forebyggelse og trivsel. Hvis det skønnes relevant, inddrages andre faggrupper/aktører også i arrangementet.

Hvad indgår ikke i ydelsen?

Forebyggelseskonsulenten har ikke bevillingskompetence.

Samtykke og tavshedspligt

Forebyggelseskonsulenten har tavshedspligt.

Såfremt der i forlængelse af besøget er behov for at iværksætte en nødvendig hjælpeforanstaltning, skal borgeren give sit samtykke til at forebyggelseskonsulenten kan formidle sine oplysninger.

Kompetencekrav Forebyggende hjemmebesøg gennemføres af forebyggelseskonsulenter med en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse og sundhedspædagogiske kompetencer.

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 25. november 2020.


Dekorativt billed

Kontaktinfo

Allis Lunde
Leder, Træning og Aktivitet område Øst
Tlf.: 96285454
Mobil: 21341697
Send e-mail til takal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.